Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

 

Algemene informatie
De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze verklaring inzake gegevensbescherming, die we onder dit exemplaar hebben opgenomen.

 

Gegevensregistratie op onze website

 

Wie is de verantwoordelijke voor het vastleggen van gegevens op deze website (dus de “verwerkingsverantwoordelijke”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek "Wetelijk verplichte informatie" op deze website.

 

Hoe leggen we uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult in ons contactformulier. Onze IT-systemen leggen automatisch andere gegevens vast wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om het foutloos aanbieden van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen voor dergelijke openbaarmakingen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen via het adres dat wordt vermeld in de sectie "Wetelijk verplichte informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere problemen met betrekking tot gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de verklaring inzake gegevensbescherming onder de sectie "Recht op beperking van gegevensverwerking".

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Telkens wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld. Hierbij wijzen wij u erop dat de overdracht van gegevens via internet (dwz via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

 

Informatie over de verantwoordelijke (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)
De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

FDR Dans
3039WG Rotterdam

Telefoon: +31 638764979
E-mail: info@fdrdance.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens
Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment de toestemming die u ons al hebt gegeven, intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele melding per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

 

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 AVG)
In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. e of f AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze verklaring inzake gegevensbescherming om de wettelijke basis te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende beschermingswaardige gronden voor de verwerking van uw gegevens kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 AVG). Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke gegevens voor dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie
In geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, overhandigen aan u of een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zou eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

 

SSL en/of TLS encryptie
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals inkooporders of vragen die u bij ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser omschakelt van "http: //" naar "https: //" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie over, blokkering, rectificatie en vernietiging van gegevens
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers en het doel van de verwerking van uw gegevens op te vragen. U heeft mogelijk ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres vermeld in de sectie "Wet verplichte informatie".

 

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen
U heeft het recht om het opleggen van beperkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de sectie "Informatie vereist door de wet". Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen.

  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21 lid 1 AVG, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die worden aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

 

Weigering van ongevraagde e-mails
We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie "Wetelijke informatie" om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

 

3. Vastlegging van gegevens op onze website

 

koekjes
In sommige gevallen gebruiken onze website en haar pagina's zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om de automatische verwijdering te activeren van cookies wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Server logbestanden
De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser

  • Het gebruikte besturingssysteem

  • Verwijzende URL

  • De hostnaam van de toegangscomputer

  • De tijd van het serveronderzoek

  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden vastgelegd.

 

Contact Formulier
Als u ons een vraag stelt via ons contactformulier, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval we nog vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

 

Daarom vindt de verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG). U hebt het recht om op elk moment de toestemming die u ons al hebt gegeven in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele melding per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

 

De informatie die u in het contactformulier heeft ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we hebben besloten onze reactie op uw vraag). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 para. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) a AVG) en/of op onze legitieme belangen (Artikel 6 (1) (f) AVG), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, inhoudsorganisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventaris). Deze acties worden ondernomen op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens betreffende het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en deze te factureren. De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Dit laat eventuele wettelijke bewaarmandaten onverlet.

 

4. Sociale media

 

Facebook plug-ins (Like & Share-knop)
We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, op onze website geïntegreerd. U herkent Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Telkens wanneer u onze website en haar pagina's bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw plug-in onze website heeft bezocht. Als u echter op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website en de pagina's ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze website en zijn pagina's toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount. We moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website en haar pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-account terwijl u op onze website bent. Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

 

5. Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief gegevens
Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en toestemming geven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen dergelijke gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de informatie die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief is ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lit. a AVG). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door op de link "Afmelden" in de nieuwsbrief te klikken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die tot op heden hebben plaatsgevonden.

De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief, worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden de gegevens verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die we voor andere doeleinden archiveren.

 

6. Plug-ins en tools

 

Vimeo
Onze website maakt gebruik van plug-ins van het Vimeo videoportaal. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Als u een van de pagina's van onze website bezoekt waarin een Vimeo-plug-in is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg hiervan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De informatie die door Vimeo wordt geregistreerd, wordt verzonden naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw Vimeo-account. Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig artikel 6, lid 1 lit. f AVG, dit is een gerechtvaardigd belang. Raadpleeg voor meer informatie over hoe Vimeo met gebruikersgegevens omgaat het Vimeo-gegevensprivacybeleid op: https://vimeo.com/privacy.

 

7. Aangepaste diensten

 

Aanmeldingen / Audities / Workshops
Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via e-mail, via postdiensten of door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in verband met het sollicitatieproces. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke gegevensprivacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

 

- Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

Als u bij ons een sollicitatie indient, verwerken wij eventuele daaraan gekoppelde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) relatie. De rechtsgronden voor het bovengenoemde zijn § 26 nieuwe AVG volgens de Duitse wet (onderhandeling over een arbeidsrelatie), artikel 6, lid 1, lit. b AVG (algemene contractonderhandelingen) en - mits u ons uw toestemming hebt gegeven - artikel 6, lid 1, lit. naar de AVG. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Als uw sollicitatie tot uw aanwerving leidt, worden de door u ingediende gegevens gearchiveerd op grond van § 26 nieuwe AVG en artikel 6 lid 1 lit. b AVG voor het implementeren van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

 

- Periode voor gegevensarchivering

Indien wij u geen functie kunnen aanbieden, indien u een jobaanbieding weigert, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekt of ons vraagt uw gegevens te wissen, bewaren wij uw overgedragen gegevens, incl. eventuele fysiek ingediende sollicitatiedocumenten tot maximaal 6 maanden na afronding van het sollicitatieproces (bewaartermijn) om ons in staat te stellen de details van het sollicitatieproces te volgen in geval van verschillen (Art. 6 Sect. 1 lit. f AVG) .

 

U HEBT DE KEUZE OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG/BEWARING VAN UW GEGEVENS ALS U RECHTMATIGE BELANGEN HEEFT OM DAT TE DOEN DAT ONZE BELANGEN OVERTREFT.

 

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij wij onderworpen zijn aan andere wettelijke bewaarplichten of er een andere rechtsgrond bestaat om de gegevens verder te bewaren. Als te voorzien is dat het bewaren van uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn noodzakelijk is (bijv. vanwege dreigende of hangende rechtszaken), worden de gegevens niet verwijderd totdat de gegevens niet meer relevant zijn. Dit laat eventuele andere wettelijke bewaartermijnen onverlet.